02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Ogłoszenia

 

 

Nabór na czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej.

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub lekarza,
  2. Złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Onkologii na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
  3. Uzyskały zgodę opiekuna naukowego z Centrum Onkologii –Instytutu na wykonanie pracy pod jego kierunkiem.

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia doktoranckie mają kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem lub legitymujący się dorobkiem naukowym.

Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu biologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z onkologią. Szczegółowy zakres egzaminów ustala komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Onkologii.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego bądź tytułem naukowym profesora.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Życiorys kandydata (CV)
  2. Świadectwo ukończenia studiów
  3. Zarys projektu badawczego (nie więcej niż 2 strony tekstu)
  4. Zgodę opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad kandydatem

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.09.2015 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 24-25.09.2015 r. Ogłoszenie wyników przewidywane jest 28.09.2015 r.
Planowane jest przyjęcie 3 kandydatów. 

Pobierz ogłoszenie jako plik PDF.

Powrót do ogłoszeń Data dodania: 2015-09-11