02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Oferty pracy


Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

poszukuje do Działu Funduszy Zewnętrznych kandydatów/tek na stanowisko:
STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Miejsce pracy – Warszawa
Nr ref. DFZI/07/2017


Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze związanym z pozyskiwaniem/wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy UE.
3. Min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze związanym z finansami/ księgowością.
4. Doświadczenie w tworzeniu budżetu i planów finansowych oraz w ich realizacji i sprawozdawczości.
5. Doświadczenie w realizowaniu projektów zarówno na etapie wdrażania jak i rozliczania.
6. Znajomość narzędzi IT – pakiet MS Office.
7. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
8. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w projektach.
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
1. Analizowanie oraz pozyskiwanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów/ wniosków aplikacyjnych.
2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków unijnych, krajowych, innych publicznych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Opracowanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.
4. Prace związane z koordynowaniem realizacji dofinansowanych projektów, w tym nadzór nad terminowym i właściwym wykonaniem działań zaplanowanych zgodnie z Projektem.
5. Rozliczanie finansowe projektów, w tym kontrola prawidłowości wystawionych faktur, sporządzanie wniosków o płatność, analiz wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach Projektu, monitorowanie prawidłowości wydatkowanych środków.
6. Monitorowanie oraz ocena wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o składanie aplikacji do dnia 15 sierpnia 2017 r. na adres e-mail rekrutacja@coi.pl , podając w temacie wiadomości numer referencyjny rekrutacji.
Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą, uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie wybranym kandydatom.
W nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić następującą klauzulę:
„Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, na przetwarzanie danych osobowy zawartych w mojej aplikacji na potrzeby toczącej się rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922). Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.”

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Klinice Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

a. stopień naukowy doktora habilitowanego;

b. dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały w podręcznikach.

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska specjalizacje: z zakresu Medycyny Nuklearnej (II stopnia) oraz z zakresu radiologii (min. I stopnia), doświadczenie w dziedzinie nowotworów neuroendokrynnych, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, oraz inne osiągnięcia naukowo-badawcze dydaktyczne i organizacyjne;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Klinice Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 20 lipca 2017 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 


Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 Hydraulika

forma zatrudnienia - umowa o pracę

Wymagania:

wykształcenie zawodowe w zawodzie monter instalacji wodnych, kanalizacyjnych i CO;
minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie hydraulika;
mile widziane uprawnienia na spawanie gazowe i praktyka w spawaniu rur;
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie hydraulika

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 15.07.2017 r;

w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 ( w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA – Hydraulik)
emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Hydraulik
telefon kontaktowy: (22) 546 23 33 ; 604-513-333 – Marek Gajda

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.poz.922)”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Elektryka
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Zakres obowiązków:

Utrzymanie i konserwacja infrastruktury elektrycznej w budynkach CO-I
Usuwanie awarii
Współpraca i nadzór nad firmami zewnętrznymi realizującymi swoje usługi w CO-I
Współpraca i wsparcie innych jednostek w strukturze organizacyjnej pracodawcy pod kątem rozwiązań i potrzeb elektrycznych

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne w zakresie elektrycznym lub zawodowe ( preferowane technik elektryk )
Pięcioletni staż pracy w zawodzie elektryk
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Uprawnienia SEP grupa 1
Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień pomiarowych

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej;
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
w zawodzie elektryka

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 30.06.2017:

 

- w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-034 Warszawa,
 ul. Wawelska 15B (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Elektryk)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Elektryk

-    telefon kontaktowy: (22) 570 94 14 ; 660484084  - Ryszard Olborski

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni w Dziale Administracyjno-Gospodarczym  na stanowisko:

 

Kierowcy w Sekcji Transportu
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Wymagania:

 • Prawo jazdy kategorii B (samochody do 3,5 tony);
 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Aktualne badania psychotechniczne;
 • Znajomość budowy i obsługi pojazdu;
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia  17.05.2017r.:

 

 -    w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,  ul. W.K. Roentgena 5
(w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Kierowca)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Kierowca

-    telefon kontaktowy: (22) 546 29 01

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych

 

Zakres/opis stanowiska:

 •  Zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi funkcjonowanie Działu  Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych
 •  Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu DSPSS
 •  Współpraca oraz reprezentowanie Instytutu przed instytucjami zewnętrznymi
 •  Współpraca ze Związkami Zawodowymi
 •  Doradztwo i wsparcie merytoryczne Kadry Zarządzającej w obszarze spraw personalnych
 •  Odpowiedzialność za procesy rekrutacyjne
 •  Udział w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu miękkiego HR (m.in. oceny pracownicze)
 •  Udział w tworzeniu polityki płacowej w Instytucie

 

Wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, prawa, psychologii;
 •  Udokumentowane, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (znajomość i doświadczenie z branży medycznej będzie dodatkowym atutem);
 •  Bardzo dobra znajomość prawa pracy i praktyczna umiejętność zastosowania przepisów prawa pracy;
 •  Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz we współpracy z wyższą kadrą kierowniczą;
 •  Znajomość technik motywacji pracowników (finansowej i pozafinansowej), budowania systemów motywacyjnych oraz metodologii zarządzania na cele;
 •  Doświadczenie w realizacji procesów szkoleniowo-rozwojowych, przeprowadzania ocen pracowniczych oraz tworzeniu i wdrażaniu innych procesów/rozwiązań HR;

 

Dodatkowe atuty:

 •  Doświadczenie w przeprowadzaniu procesu etatyzacji, tworzeniu i wdrażaniu ścieżek rozwoju pracowników;
 •  Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz przedstawiania rekomendacji;
 •  Wysoka komunikatywność i zdolności interpersonalne (mile widziane doświadczenie we współpracy ze Związkami Zawodowymi);
 •  Kreatywność i innowacyjność w podejściu do procesów HR.

 

Oferujemy:

 •  umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
 •  stabilne zatrudnienie
 •  pracę w miłym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 31.05.2017 r. w wersji elektronicznej
na adres e-mail: kierownikkadr@coi.pl  wpisując w temacie: „Rekrutacja  Kierownik DSPSS”

 

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922)".

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

 


Nazwa jednostki: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Onkologii Molekularnej
Nazwa stanowiska: doktorant


Wymagania:
• obroniona praca magisterska w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej;
• wiedza i znajomość technik z dziedziny biologii molekularnej;
• umiejętność dostosowania się do elastycznych godzin pracy (konieczność zbierania próbek
od pacjentów) oraz możliwość wyjazdu do innego laboratorium na okres kilku miesięcy;
• znajomość języka angielskiego;
• silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, myślenie analityczne;
• staranność i precyzja w wykonywaniu zadań (bardzo ważne ze względu na konieczność
wykonywania przecyzyjnych mikromanipulacji i unikania kontaminacji);


Opis zadań:
Grupa dr hab. Ewy Grzybowskiej zajmuje się badaniami molekularnymi zjawiska progresji
nowotworu i tworzenia przerzutów. Projekt obejmuje izolację i molekularną charakterystykę
krążących komórek nowotworowych (circulating tumor cells, CTC) obecnych we krwi
pacjentek z rakiem piersi. Projekt ma na celu wyjaśnienie wybranych aspektów tworzenia
przerzutów, związanych ze zmianami genetycznymi w CTC i ich cechami fenotypowymi.
Więcej o naszych badaniach można się dowiedzieć w PubMed lub na stronie Instytutu:
www.coi.waw.pl
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ2
Termin składania ofert: do 30 czerwca 2017, 00:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
stypendium doktoranckie, 2500 PLN miesięcznie
Dodatkowe informacje:
Proszę przesyłać aplikacje przez e-mail na adres: ewag@coi.waw.pl. Ostateczny termin
nadsyłania aplikacji: 30 czerwca 2017.
Aplikacja powinna zawierać: list motywacyjny, CV z osiągnięciami naukowymi kandydata,
ocenami z pracy magisterskiej, podanie kontaktu do przynajmniej jednego recenzenta.
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o włączenie do aplikacji następującego oświadczenia: "W zgodzie z ustawą o
ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach rekrutacyjnych."
Procedura rekrutacyjna spełnia wymagania NCN dotyczące stypendiów dla młodych
naukowców.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni w Dziale
Administracyjno-Gospodarczym  na stanowisko:

 

Kierowcy w Sekcji Transportu
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B (samochody do 3,5 tony);
 • zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 • aktualne badania psychotechniczne;
 • znajomość budowy i obsługi pojazdu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej;
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia  21.04.2017r.:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
 ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Kierowca)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Kierowca

-    telefon kontaktowy: (22) 546 29 01

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15B w Warszawie

zatrudni pielęgniarki do pracy w systemie dziennym i zmianowym w klinikach/zakładach/oddziałach oraz pielęgniarki instrumentariuszki.

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: pielegniarstwo@coi.pl

lub kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) 546 33 60

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2016r. poz.922 z póź.zm.)

Instytut Onkologii zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

 

 


 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Technika elektronika: praca na umowę o pracę (pełen etat) na stanowisku  

Technik w Dziale Gospodarki Aparaturowej

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie aparatury medycznej oraz sprzętu kontrolno – pomiarowego w pełnej sprawności technicznej poprzez prognozowanie przeglądów i ich realizację,
 • nadzór nad wykonywaniem napraw wraz z wycofywaniem urządzeń z eksploatacji,
 • prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń,
 • min. 3 lata doświadczenia  w pracy przy obsłudze aparatury medycznej,
 • umiejętność korzystania z urządzeń pomiarowych,
 • doradztwo w zakresie instalacji i rozwiązywania bieżących problemów,
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej,
 • rozliczanie własnych zleceń serwisowych,

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie: technik elektronik;
 • operatywność, umiejętność logicznego myślenia;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie do otoczenia
 • uprawnienia SEP do 1kV

 

Dodatkowym atutem będzie:

  ●  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopia (scan) dyplomu,
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi aparatury medycznej,
 • kserokopia (scan) uprawnień SEP.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 06.02.2017:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
   ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Technik Elektronik)

-    lub emailem:  kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Technik Elektronik.

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

 


Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Inżyniera Elektronika -  praca na umowę o pracę (pełen etat) na stanowisku

Specjalista w Dziale Gospodarki Aparaturowej

Zakres obowiązków:

 • umiejętność lokalizowania i usuwania awarii w sprzęcie i aparaturze medycznej także stosowanej w radioterapii;
 • prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń;
 • doradztwo w zakresie instalacji i rozwiązywania bieżących problemów;
 • rozliczanie własnych zleceń serwisowych;
 • praca w trybie zmianowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub pokrewne (np. telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika, automatyka, robotyka);
 • min. 3 lata doświadczenia  w pracy przy naprawach sprzętu elektronicznego;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielność w realizacji zadań i podejmowaniu decyzji, systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie do otoczenia;
 • odporność na stres;
 • otwartość na nowe zadania;
 • chęć podnoszenie kwalifikacji i umiejętności;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • uprawnienia SEP do 1kV.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • kserokopia (scan) dyplomu studiów;
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi aparatury medycznej;
 • kserokopia (scan) uprawnień SEP.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 06.02.2017:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
   ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Inżynier Elektronik)

-    lub emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Inżynier Elektronik.

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w adiunkta w Pracowni Genetyki Nowotworów
Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej  – min. 5 lat

Doświadczenie w zakresie molekularnej diagnostyki nowotworów litych – min. 2 lata

Znaczący dorobek naukowy – prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały w podręcznikach, doniesienia zjazdowe

Umiejętności w zakresie poszukiwania mutacji i badania ekspresji genów oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Praktyczna znajomość technik molekularnych: PCR, Real-Time PCR, SSCP, sekwencjonowanie, izolacja DNA, RNA z materiału mrożonego i parafinowego.

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk medycznych,
w dyscyplinie biologia medyczna, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, znaczący dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne
i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym dorobek naukowy
w zakresie badań molekularnych guzów litych oraz inne osiągnięcia naukowo-badawcze dydaktyczne i organizacyjne;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata w tym potwierdzające w szkoleniach z analizy statystycznej;  w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik badawczych w obrębie biologii molekularnej;
w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 5 stycznia 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie

ogłasza Konkurs na stanowisko

KIEROWNIKA ZAKŁADU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

komórki prowadzącej badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe

Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

Wymagania dla kandydatów:

Tytuł naukowy profesora
Posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach klinicznych lub badawczych (klinika, zakład)
Posiadać co najmniej 5 letni dorobek naukowy i doświadczenie w dziedzinie zgodnej z profilem działalności komórki organizacyjnej , do której kandydat aplikuje, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek lub komórek przetwarzanych
i przechowywanych dla celów transplantacyjnych
Posiadać udokumentowaną wiedzę na temat doświadczalnych i klinicznych aspektów medycyny regeneracyjnej oraz posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu projektów grantowych i ich realizacji jako kierownik grantu.
Kandydaci powinni mieć spójną koncepcję dalszej działalności i rozwoju Zakładu Medycyny Regeneracyjnej COI.
Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych, umiejętnością kierowania zespołem.

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

Deklaracja przystąpienia do konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2015.2135 ze zm.)
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe (kopie za zgodność
z oryginałem poświadcza kandydat)
Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne wraz z listą 3 najważniejszych prac kandydata ze współautorstwem.

Opis i /lub kopie dokumentów na temat doświadczalnych i klinicznych aspektów medycyny regeneracyjnej oraz opis z realizacji ostatnich trzech grantów.
Koncepcję funkcjonowania Zakładu Medycyny Regeneracyjnej COI.

Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydaci mogą przedłożyć opinię lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Centrum Onkologii –Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie zlokalizowanej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie” na adres: Centrum Onkologii –Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa, Dział Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych, III piętro, pok. 309, do dnia 9 stycznia 2017r. do godz. 15:00.

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do dnia 24 stycznia 2017r, o czym poinformuje pisemnie lub e-mailem kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub
e-mailem o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu (w zakresie spraw medycznych, spraw nauki i postepowania konkursowego) udziela prof. nadzw. dr. hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, tel. 22/546-29-33, 22/546- 30-16.


Centrum Onkologii zatrudni do Działu Technicznego pracownika na stanowisko konserwator-elektryk

forma zatrudnienia:  umowa o pracę 

Wymagania:

minimum wykształcenie średnie techniczne elektryczne lub podobne
uprawnienia kwalifikacyjne kategorii "E" i "D" powyżej 1 kV
umiejętność czytania schematów elektrycznych
obsługa komputera

Mile widziane:

praktyka na stanowisku elektryka w obiektach medycznych
znajomość instalacji prądu stałego, oświetlenia ulicznego, akumulatorów,  UPS-ów
znajomość automatyki i zabezpieczeń oraz systemów zarządzania

Telefon kontaktowy: (22)546-30-73

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV na adres:  wszoldra@ coi.pl

 

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 z późn. zm.)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w Zakładzie Genetyki

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych lub biologicznych
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
ukończone szkolenie Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
dorobek naukowy  
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów hodowli linii komórkowych, pracy ze zwierzętami i techniki immunocytochemiczne

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,  bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
znaczący dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne
i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata
w tym potwierdzające udział w szkoleniach Polskiego Towarzystwa Nauk
o Zwierzętach Laboratoryjnych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta naukowego

w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

ukończone studia wyższe (magisterskie) w zakresie nauk biologicznych
znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
dorobek naukowy  
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów hodowli linii komórkowych  

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie nauk biologicznych, dobrą znajomość języka angielskiego;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów, hodowli linii komórkowych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta naukowego

w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł magistra biologii
doświadczenie w pracy laboratoryjnej technikami FISH i CGH
dorobek naukowy – spis publikacji 
doświadczenie w zakładaniu hodowli z materiału nowotworowego

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe (magister biologii), dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł naukowy profesora nauk medycznych
znaczący dorobek naukowy  
dorobek dydaktyczny
dorobek organizacyjny w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kliniki

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata   
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego Klinice Gastroenterologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych,
znaczący dorobek naukowy
umiejętności w zakresie prowadzenia badań przesiewowych
doświadczenie w zakresie kierowania zespołem ludzkim 

  

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta Klinice Gastroenterologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Klinice Ginekologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł naukowy profesora nauk medycznych
znaczący dorobek naukowy  
dorobek dydaktyczny
dorobek organizacyjny w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kliniki

   

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata   
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego Klinice Ginekologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie ogłasza Konkurs
na stanowisko:

Kierownika Przychodni Onkologicznej I Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, zlokalizowanej przy
ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub/i chirurgii onkologicznej lub/i onkologii klinicznej od co najmniej 5 lat;
doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory złośliwe min. 5 lat;
doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników min. 2 lata.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć w wymaganym terminie następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska; prawo wykonywania zawodu;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia organizacyjne;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
koncepcję funkcjonowania Przychodni będącej przedmiotem postępowania konkursowego;
oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Przychodni Onkologicznej I Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie zlokalizowanej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie” na adres: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, Dział Spraw Pracowniczych
i Spraw Socjalnych, III piętro, pok. 309, do dnia 12.08.2016 r.,
do godz. 15:00.

Komisja konkursowa podejmie decyzje o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do dnia 26.08.2016 r., o czym poinformuje pisemnie kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

w zakresie spraw medycznych – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, dr n. med. Beata Jagielska tel. (22) 546–22–14;
w zakresie postępowania konkursowego – Przewodniczący Komisji, Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, dr n. med. Beata Jagielska tel. 0 22 546–22–14.

 


Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Zakład Profilaktyki Nowotworów

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko: lekarz ginekolog-położnik.

 

Opis:

Praca w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz udzielanie świadczeń kolposkopowych na potrzeby Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Umowa o pracę. Możliwe zatrudnienie w niepełnym i elastycznym wymiarze czasu pracy.
Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku Centrum Profilaktyki Nowowtorów COI.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Specjalista ginekolog- położnik.

Posiadanie umiejętności wykonywania ocen kolposkopowych.

2. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawowodwe - staż pracy min. 1 rok w ocenach badań kolposkowpowych.

II. Wymagane dokumenty:

CV; list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, uprawnienia);
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy;
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

III. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko do Zakładu Profilaktyki Nowotowrów – lekarz ginekolog-położnik”

do dnia 30 czerwca 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby COI.


Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662)&rd