02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Dokumenty rejestrowe

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Rejestracja: 30.12.2002 r.
Nr KRS: 0000144803

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
prowadozny przez Wojewodę Mazowieckiego
Rejestracja: 09.12. 1998 r.
Nr księgi : 000000018613
Oznaczenie organu: W-14


OZNACZENIA EWIDENCYJNE:
REGON: 000288366
NIP: 525-00-08-057

NUMER KONTA BANKOWEGO
PKO BP S.A. XVI O/ W-wa
98 10201169 0000 8902 0011 2045
02-739 Warszawa
ul. Wałbrzyska 11