02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Status i forma prawna

 1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną. 
 2. Instytut posiada osobowość prawną. 
 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne. Warszawa. 
 4. Instytut posiada oddziały: Oddział w Gliwicach i Oddział w Krakowie. 
 5. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 6. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w otoku.


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwane dalej "Instytutem" utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej (Dz. U. Nr 19, poz. 153) oraz  zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (M.P. Nr 17, poz. 123).

Instytut działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej "ustawą";
 2. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);
 4. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
 5. Statutu;
 6. innych obowiązujących przepisów prawa.