02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Jednostki Organizacyjne

 
1.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Pracownia Badań Translacyjnych;
Pracownia Biologii Komórki;
Pracowania Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych.

 

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Pracownia Inżynierii Komórkowej;
Pracownia Biologii Komórki Macierzystej;
Bank Komórek Macierzystych i Tkanek.

 

Zakład Immunologii

Pracownia Immunologii Komórkowej;
Pracownia Immunologii Nowotworów.

 

Zakład Genetyki

Pracownia Badań Wielkoskalowych;
Pracownia Badań Predyspozycji Genetycznych;
Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych.

 

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Pracownia Epidemiologii;
Pracownia Prewencji Pierwotnej;
Poradnia Pomocy Palącym;
Krajowy Rejestr Nowotworów z Biurem Rejestracji;
Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji;
Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

 

Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

 

Dział Nauki

Sekcja Planowania Naukowego;
Sekcja Dokumentacji i Informacji Naukowej;
Sekcja Grantów i Współpracy Naukowej.

 

Biblioteka Naukowa

 

Redakcja Naukowa

Pracownia Historii Onkologii.

Dział Kształcenia

Sekcja Kształcenia Przeddyplomowego;
Sekcja Kształcenia Podyplomowego.

 

 

2.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Oddział Zachowawczy;
Oddział Zabiegowy;
Oddział Onkologii;
Pracownia Endoskopii;
Pracownia Ultrasonografii.

 

Klinika Ginekologii Onkologicznej

 

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej;
Oddział Zachowawczy;
Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.

 

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

Oddział Zabiegowy;
Oddział Zachowawczy.

 

Klinika Onkologiczna

Oddział Chirurgii;
Oddział Chemioterapii;
Blok operacyjny.

 

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii

Oddział Badań Wczesnej Fazy (OBWF);
Oddział Chemioterapii Dziennej;
Oddział Diagnostyki Onkologicznej;
Oddział Kardiologii Onkologicznej;
Oddział Medycyny Paliatywnej;
Pracownia Echokardiograficzna;
Pracownia Elektrokardiograficzna.

 

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

Oddział Terapii Jodowej;
Oddział Endokrynologii;
Oddział Chirurgii Endokrynologicznej;
Zakład Medycyny Nuklearnej;
Pracownia Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT);
Pracownia Scyntygraficzna;
Pracownia Radiochemiczna;
Pracownia Ultrasonografii;
Pracownia Densytometryczna;
Poradnia Endokrynologiczna:

              a) Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

 Poradnia Medycyny Nuklearnej.

 

Zakład Radiologii I

Pracownia Radiologii Szpitalnej;
Gabinet Tomografii Komputerowej I;
Gabinet Rezonansu Magnetycznego I;
Gabinet Radiologii I;
Pracownia Radiologii Ambulatoryjnej;
Gabinet Tomografii Komputerowej II;
Gabinet Rezonansu Magnetycznego II;
Gabinet Radiologii II;
Pracownia Mammografii.

 

Zakład Radiologii II

Pracownia Tomografii Komputerowej;
Pracownia Radiologii;
Pracownia Ultrasonografii.

 

Pracownia Ultrasonograficzna

1)  Pracowania Ultrasonograficzna.

 

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Technik Patologicznych;
Pracownia Genetyki Nowotworów;
Pracownia Koordynacji Badań;
Pracownia Cytometrii Przepływowej;
Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów;
Pracownia Cytologii Ginekologicznej;
Pracownia Chemii Klinicznej;
Pracownia Markerów Nowotworowych;
Sekcja Organizacyjno-Administracyjna.

 

Zakład Fizyki Medycznej

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych;
Pracownia Dozymetrii;
Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki;
Pracownia Planowania Radioterapii;
Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia;
Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii.

 

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia Bakteriologii;
Pracownia Mikologii;
Pracownia Wirusologii.

 

Zakład Radioterapii I

Oddział Radioterapii;
Pracownia weryfikacji i kontroli jakości napromieniania;
Pracownia przygotowania pacjentów do napromieniania;
Pracownia planowania leczenia i napromieniania.

 

Zakład Radioterapii II

Oddział Radioterapii;
Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem.

 

Zakład Brachyterapii

Oddział Brachyterapii;
Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii.

 

Zakład Rehabilitacji

Poradnia Rehabilitacyjna;
Pracownia Fizjoterapii;
Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

 

Zakład Profilaktyki Nowotworów

Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy;
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi;
Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego;
Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry;
Poradnia Genetyczna;
Centralny Ośrodek Koordynujący;
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Koordynujący.

 

Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii;
Oddział Intensywnej Terapii;
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Blok Operacyjny

 

Przychodnia Onkologiczna I

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Otorynolaryngologiczna I:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Onkologiczna I:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.

Poradnia Chirurgii Ogólnej I:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2;
Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3.

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Urologiczna:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Neurochirurgiczna;
Poradnia Gastroenterologiczna;
Poradnia Kardiologiczna;
Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Psychoonkologii;
Punkt Pobierania Materiału do Badań;
Poradnia Neurologiczna.

 

Przychodnia Onkologiczna II

Poradnia Onkologiczna II:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej II:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Chirurgii Ogólnej II:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II:

Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny.

Poradnia Otorynolaryngologiczna II.

 

Izba Przyjęć I

 

Izba Przyjęć II

 

Poradnia Medycyny Pracy

 

Apteka Szpitalna

 

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 

Dział Obsługi Pacjenta

Sekcja obsługi ambulatoryjnej;
Sekcja obsługi szpitalnej;
Sekcja obsługi rejestracyjnej i korespondencji.

 

Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
Centralna Sterylizatornia;
Stacja Łóżek.

 

Dział Dietetyki Klinicznej

Poradnia Żywieniowa;
Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia;
Sekcja Dietetyki Klinicznej;
Pododdział Żywienia Klinicznego.

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

 
 
 
 
 
3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

 

Dział Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych

 

Dział Płac

 

Dział ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

 

Dział Księgowości

Sekcja Inwentarza.

 

Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Sekcja Analiz Ekonomicznych;
Sekcja Planowania.

 

Dział Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji

 

Dział Współpracy Ponadnarodowej

 

Dział Promocji Unijnej

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sekcja ds. Zamówień Publicznych;
Sekcja ds. Zaopatrzenia;
Sekcja Magazynów.

 

Dział Gospodarki Aparaturowej

Sekcja Zaopatrzenia i Analizy Wykorzystania Aparatury;
Sekcja Konserwacji Aparatury Radioterapeutycznej I;
Sekcja Konserwacji Aparatury Radioterapeutycznej II;
Sekcja Konserwacji Aparatury Elektronicznej;
Sekcja Mechaniki Precyzyjnej.

 

Dział Techniczny

Sekcja Łączności;
Sekcja Elektryczna;
Sekcja Instalacji Sanitarnych;
Sekcja Eksploatacji Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji;
Sekcja Konserwacji Technicznej;
Sekcja Poligrafii;
Centralna Dyspozytornia;
Kotłownia.

 

Dział Administracyjno-Techniczny

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
Sekcja Konserwacji Technicznej.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sekcja ds. Gospodarczych;
Sekcja Transportu;
Sekcja Koordynacji Żywienia;
Kancelaria;
Pralnia.

 

Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej

Sekcja bieżącej dokumentacji medycznej;
Sekcja archiwalnej dokumentacji medycznej;
Sekcja archiwalnej dokumentacji wewnętrznej.

 

Dział Informatyki

Sekcja Administratorów;
Sekcja Bieżącego Wsparcia Użytkowników.

 

Zespół Radców Prawnych

 

Dział Organizacyjny

 

Dział ds. Systemów Zarządzania

 

Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
Sekcja Przeciwpożarowa;
Sekcja Ochrony Środowiska;
Sekcja Ochrony Radiologicznej.

 

Dział Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 

Audytor Wewnętrzny

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Dział Badań Klinicznych

 

Hotel Szkoleniowy

 

Rzecznik Prasowy

 

Kapelan

Do zadań Kapelana należy opieka duszpasterska nad chorymi hospitalizowanymi w Instytucie i współpraca z personelem medycznym w tym zakresie.